Mông Lung

10/31/2008
[Share] | [Download] - 22972 views | 1162 downloads

Trong ta có cả bạn có thầy
Quê hương hoa gấm với cỏ cây
Kiếm côn, quyền cước mầu xanh áo
Gói trọn trong tim một khối đầy ...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác