Yễm trợ nền võ thuật Vovinam / Việt Võ Đạo

(12/6/1998)