Nhà Thờ Bắc Hải - Sóc Trăng, Việt Nam

(8/10/2008)