Quà Giáng Sinh cho các em dân tộc nghèo

(11/21/2016)

Bác Sĩ Tâm kính mếnChiều nay Sr đã nhận được 500 USD ( tỗng cộng là 1.000 USD) của Bác sĩ gửi về nhưng là Tên
Trương Mỹ Nhan , nhưng lại là số điện thoại của Sr nên Sr biết trước
là Bác sĩ đã báo gửi tiền quà cho các em dân tộc nghèo cho Giáng sinh

Cam ơn sự hy sinh và tấm lòng quảng đại mà Bác sĩ đã thương dành cho
Sr và các em nghèo và cô nhi kém may mắn

Xin Chúa và Đức Mẹ thương chúc lành cho Bác sĩ và cả gia đình

Kính
Sr Anna Trương thị Nữ - Kontum